[{    "total": 403,    "stores": [{        "name": "CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢNG CÁO GIA HƯNG",        "web_address": "Kim Tiền - Kim Hoa - Mê Linh - Hà Nội",        "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29755.454148218894!2d105.71950785567019!3d21.214720547450558!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134fdd29a3a2f77%3A0xcfa1a653a34411fb!2sKim%20Hoa%2C%20M%C3%AA%20Linh%2C%20Hanoi%2C%20Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1574308723887!5m2!1sen!2s",        "district_code": "HANOI",        "province_code": "HUYENMELINH"    }]}]